Adatvédelmi Szabályzat                         Nincs bejelentkezve
A MASCO Kft.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A     MASCO   Kft.   (székhely:   1131   Budapest,   Reitter   Ferenc   u.   166., cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-662211, adószám: 12279869-2-41, telefonszám: 061-390-4170, e-mail: masco@masco.hu, fax: 061-390-4173, önállóan képviseli: Scheidt Imre ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos  jog  anyagi  és  eljárásjogi  szabályai,  a  mindenkor  hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166. sz. alatt.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az álláspályázatra jelentkezők, a fejvadászat alanyai, a weboldalra regisztrálók, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
Információ kérése
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás
Skype azonosító kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Kamerarendszer

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre és célja:
képmás azonosítás
egyéb személyes adatok azonosítás

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek  megelőzése  és  a  bekövetkezett  balesetek  körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés  célja  minden  egyes  kamera  esetében  külön  kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

Törzsvásárlói program

A törzsvásárlói programban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki korábban már igénybe
vette  az  Adatkezelő  szolgáltatásait,  teljesítette  a  törzsvásárlóvá  válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvásárló kíván lenni.

A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél küldése

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak/törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig/meghatározott határidő (3 év) lejártáig.

Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás (jogszabály     szerint kötelező adat)
e-mail cím hírlevél  kiküldése  (jogszabály  szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Vendégkönyv

A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe  vette  és  tapasztalatait,  véleményét  a  vendégkönyv  segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.

A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
weboldal címe azonosítás
üzenet, vélemény minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Weboldalra történő regisztráció

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az     érintettek     köre:     Minden     természetes     személy,     aki     az     Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
SMS szám kapcsolattartás
felhasználónév* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül  továbbításra, így  azonosítást is szolgálja
jelszó* azonosítás/későbbi     belépéshez szükséges
szállítási/számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület, házszám, emelet) szállításhoz/számlázáshoz     szükséges adat
kapcsolattartó neve kapcsolattartás
kapcsolattartó telefonszáma kapcsolattartás
hírlevélre történő feliratkozás jelzése* hírlevél feliratkozáshoz

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Bejelentkezés a weboldalon

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az  érintettek  köre:  Minden  természetes  személy,  aki  az  Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

A kezelt adatok köre és célja:
regisztráció     során     megadott felhasználónév* azonosítás bejelentkezéshez
jelszó* azonosítás bejelentkezéshez

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja:
bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
CVV kód azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
kártyabirtokos neve azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 
Az  adatkezelés  időtartama  a  2000.  évi  C.  törvény  169.  §  (2)  bekezdése alapján legalább 8 év.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek  köre:  Minden  természetes  személy,  aki  bankon  keresztül  történő átutalással kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja:
számlabirtokos neve azonosítás
bankszámla száma azonosítás
közlemény azonosítás
összeg azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Munkatársak adatainak nyilvántartása

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
 • családi és utónév*
 • születési hely
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám
 • a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
 • FEOR szám*
 • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 • biztosítás szünetelésének időtartama*
 • heti munkaidő*
 • bruttó személyi bér*
 • nettó személyi bér*
 • bankszámlaszám
 • személyazonosító igazolvány száma
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érintett személyes képmása
 • idegen nyelv tudása
 • munkakör, munkaköri leírás
 • vezetői megbízások
 • gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
 • fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
 • büntetett előélet
 • fizetési fokozat
 • tudományos kutatás (publikáció)
 • művészeti alkotói tevékenység
 • munkában töltött idő
 • munkaviszonyba beszámítható idő
 • besorolással kapcsolatos adatok
 • kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
 • családi és utónév*
 • születési hely*
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám*
 • egyszerűsített munka jellege*
 • munkakör megnevezése*
 • munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
 • alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*
 • rendes munkaidő
 • bruttó személyi alapbér*
 • nettó személyi alapbér*
 • bankszámlaszám munkavégzés helye
 
Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
 • családi és utónév*
 • születési hely*
 • születési idő*
 • anyja neve*
 • lakcím*
 • adóazonosító jel*
 • TAJ szám*
 • jogviszony kezdete*
 • FEOR szám*
 • biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
 • biztosítás szünetelésének időtartama*
 • heti munkaidő* bruttó megbízási díj *
 • nettó megbízási díj*
 • bankszámlaszám
 • munkavégzés helye
Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a  weboldalon található tartalmak közösségi oldalon  történő  megosztása,  publikálása,  marketingje.  A  közösségi  oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Oktatással, tréninggel kapcsolatos adatkezelés

Az oktatáson, tréningen történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen.

A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
időpont* kapcsolattartáshoz és teljesítéshez szükséges

Az   adatkezelés   célja   szolgáltatás   (oktatás,   tréning)   nyújtása   az   érintett számára meghatározott időpontban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Panaszkezelés

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre,  és/vagy           Adatkezelő  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok –  korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig ki nem választás esetén történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Kik kezelik  az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében  meghatározott  adatfeldolgozó(k)  látja/látják  el.  Ebben  az
esetben  az  adatfeldolgozók  felé  ad  át  adatot  az  Adatkezelő  és  felel  az
adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő  az  érintett által  meghatározott  adatait megbízó  Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?
Az  Info  tv.,  valamint  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja
– az masco@masco.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött   nyilatkozattal   tehetik   meg.   Az   Adatkezelő   a    nyilatkozatot   a
beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a  szükséges lépéseket a
nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
 
Amennyiben együttes, közös  adatkezelés  történik,  úgy  az  érintett  bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail:  info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott   technika   megváltozásából   fakadó   hozzáférhetetlenné   válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi  és  Adatbiztonsági  Szabályzattól  és  jelen  Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
 
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
•    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül   a   szoftver   és   hardver   eszközök   védelméről,   illetve   a   fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
•    Az       adatállományok       helyreállításának       lehetőségét       biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
•    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
•    Az    adatállományok,   illetve    az    azokat    hordozó    eszközök    fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni  védelemről,  illetve  az  ilyen  események  következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
 • bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a www.masco.hu oldalon megtalálhatóak.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Kelt: 2017. december hó 1. nap

Scheidt Imre
Ügyvezető Igazgató
MASCO Kft.